Công ty TNHH The Boston Consulting Group - BCG
Công ty TNHH The Boston Consulting Group - BCG

Công ty TNHH The Boston Consulting Group - BCG

Introduction

Boston Consulting Group (BCG) is a global management consulting firm and the world’s leading advisor on business strategy. We partner with clients from the private, public, and not-for-profit sectors in all regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their enterprises. Our customized approach combines deep insight into the dynamics of companies and markets with close collaboration at all levels of the client organization. This ensures that our clients achieve sustainable competitive advantage, build more capable organizations, and secure lasting results.

Boston Consulting Group (BCG) là một công ty tư vấn quản trị toàn cầu và là cố vấn hàng đầu thế giới về chiến lược kinh doanh. BCG hợp tác với khách hàng từ các khu vực tư nhân, khu vực công và phi lợi nhuận ở tất cả các khu vực để xác định các cơ hội có giá trị cao nhất, giải quyết những thách thức quan trọng nhất và chuyển đổi doanh nghiệp cho khách hàng. BCG mang đến cách tiếp cận tùy chỉnh phù hợp cho từng khách hàng, kết hợp giữa cái nhìn sâu sắc về cách thức vận hành của các doanh nghiệp và thị trường với sự hợp tác chặt chẽ ở tất cả các cấp của tổ chức khách hàng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng của BCG đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, xây dựng các tổ chức có năng lực hơn và mang lại các kết quả lâu dài.

Contact

Address: 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Phone number: 0944331618

Website: https://www.bcg.com/

Available Jobs

No available jobs